Patroni konferencji BIM na budowie 2019

Pragniemy Państwa poinformować, że konferencja BIM na budowie została objęta patronatem:

 • Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej

  Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej to samorząd zawodowy architektów, który składa się z 17 jednostek organizacyjnych tj. Krajowej Izby Architektów oraz 16 okręgowych izb architektów, działający na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

  Nadrzędnym celem statutowym IARP jest „ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego” za pomocą nadzoru nad poprawnym wykonywaniem zawodu oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez wszystkich członków IARP.

  Działania samorządu architektów to gwarancja najwyższej jakości projektów budynków z uwzględnieniem potrzeb ich końcowych użytkowników wraz z sąsiednimi działkami. Projekty muszą uwzględniać także interesy inwestora, który często dąży do jak najtańszego zbudowania obiektu budowlanego. Jednocześnie architekci zobowiązani są zachować wartości kulturowe i dbać o ład przestrzenny, jako dobro publiczne.
   

 • Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

  PIIB jest krajową jednostką organizacyjną samorządów zawodowych osób określanych w ustawie tytułem zawodowym inżynier budownictwa.

  Do zadań Izby przede wszystkim należy reprezentowanie i  ochrona interesów zawodowych członków, występowanie z  inicjatywą do władz ustawodawczych i  wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i  miejsca zawodu inżyniera w  tym procesie, współdziałanie z  innymi samorządami zawodowymi, współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa itp.
   

 • Krajowa Izba Gospodarcza

  Krajowa Izba Gospodarcza to największa, niezależna organizacja biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych w tym: 65 Izb branżowych, 59 Izb regionalnych, 18 Izb bilateralnych, 14 pozostałych organizacji (stowarzyszenia, związki pracodawców, fundacje).

  Strategiczne obszary działalności
  – Rzecznictwo interesów polskich przedsiębiorców;
  – Współpraca międzynarodowa;
  – Wydarzenia KIG;
  – Wspieranie  polskiego eksportu;
  – Realizacja projektów unijnych;
  – Krajowej Izby Gospodarczej;
   

 • buildingSMART POLSKA

  buildingSMART POLSKA jest przedstawicielstwem buildingSMART International, organizacji non-profit zainicjowanej przez Autodesk.  Celem powołania buildingSMART jest zapewnienie pełnej wymiany informacji wśród programów wykorzystywanych w budownictwie. buildingSMART realizuje wizję jakości, zaangażowania i społeczności  Open BIM w globalnym sektorze budownictwa.